SPELVOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de kleine promotionele kansspelen die georganiseerd worden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NDC Mediagroep B.V. (hierna: “NDC”), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8932 PA) Leeuwarden aan de Sixmastraat 15, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 01016748.

1.2. Door deel te nemen aan het kansspel accepteert de deelnemer deze spelvoorwaarden. De spelvoorwaarden zijn te raadplegen op www.ndcmediagroep.nl of worden op verzoek toegezonden. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de bedingen in deze spelvoorwaarden, wordt dat gelijkgesteld met de rechtshandeling dat de deelnemer deze voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijst, waardoor hij niet wordt gezien als deelnemer. Wanneer deelnemer niet voldoet aan de spelvoorwaarden wordt hij uitgesloten van deelname aan het spel.

2. Deelname en deelnemers

2.1. Deelname staat open voor lezers/bezoekers van de door NDC uitgegeven dag- en weekbladen en websites, zulks met uitsluiting van werknemers en hun gezinsleden van NDC en aan haar gelieerde ondernemingen, deelname is eveneens uitgesloten voor leveranciers of sponsoren waarmee NDC samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en de uit te keren prijzen.

2.2. Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten. Een deelnemer kan slechts eenmaal per uniek e-mailadres dan wel Google/Facebook account meedoen per actie, indien een actie uit meerdere afzonderlijke actiedagen- of weken bestaat dan kan de deelnemer aan elke actie eenmaal deelnemen.

2.3. Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de actie. Andere kosten komen naar redelijkheid voor NDC.

2.4. Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven kan NDC ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen. NDC heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2.5. NDC heeft het recht om een deelnemer van de actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

2.6. NDC kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

2.7. NDC heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving (i) de spelvoorwaarden gedurende de actie te wijzigen en (ii) zonder opgave van reden het spel te staken of te wijzigen, zonder dat NDC daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens deelnemer.

3. Prijzen

3.1. In het geval het spel aan te merken is als een loterij: De winnaars van de prijzen worden op een onpartijdige wijze geselecteerd. Deze selectie vindt pas plaats op de laatste actiedag, waarbij er voor een reeks aan acties geloot gaat worden wie de winnaars zijn. Dit betekent dat één deelnemer meerdere malen geloot zou kunnen worden.

3.2. In het geval het spel niet is aan te merken als bedoeld in artikel 3.1 gelden de prijsvoorwaarden die genoemd worden op de website van het betreffende spel.

3.3. Deelnemer heeft niet het recht om de prijzen bij NDC in te wisselen voor geld of een andere prijs. De deelnemer accepteert de prijs dan ook in de staat waarin het zich verkeert. En is zelf belast met het halen van de prijzen wanneer deze zich bij derden bevinden. Wanneer de prijs een cadeaubon is, zal deze naar de winnaar worden toegestuurd. Eventuele kansspelbelasting en btw die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van NDC.

3.4. Bij deelname wordt aangegeven wanneer de prijswinnaar(s) worden bekend gemaakt. Prijswinnaar(s) kunnen genoemd worden in de dagbladen, weekbladen en/of andere (online) communicatiemiddelen. De prijswinnaar verkrijgt zijn prijs onder de ontbindende voorwaarde dat hij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door NDC worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden, maar zullen louter gebruikt worden voor publicaties die in relatie staan met de actie of toekomstige acties. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Gegevens

4.1. Door deel te nemen aan een actie geeft de deelnemer toestemming aan NDC om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden, wanneer NDC het nodig acht voor de organisatie van de actie en de uitkering van de prijzen.

4.2. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en het Privacy- en Cookie statement van NDC is van toepassing verklaard tijdens deelname. NDC kan de door haar verzamelde persoonsgegevens gebruiken om de deelnemer door middel van een nieuwsbrief of op andere wijze op de hoogte te stellen van producten of diensten die voor de Klant interessant kunnen zijn als de klant aangeeft dit op prijs te stellen. Indien de Klant hiertegen bezwaar heeft kan dit worden gemeld bij NDC mediagroep t.a.v. de Privacy Officer middels een e- mail aan privacy@ndcmediagroep.nl of per post aan: NDC mediagroep B.V., t.a.v. Privacy Officer, Postbus 60, 9700 MC Groningen. Een en ander is na te lezen in ons Privacy-en Cookiestatement gepubliceerd op www.ndcmediagroep.nl.

5. Aansprakelijkheid en overmacht

5.1. NDC is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen NDC niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor NDC in het leven roepen. NDC is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. NDC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt, wanneer deze kosten de redelijke kosten die een gemiddelde deelnemer hoort te maken voor deelname te boven gaan.

5.2. NDC behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. NDC kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen, maar zal nimmer gehouden zijn tot een vervangende dan wel aanvullende schadevergoeding.

5.3. NDC garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die NDC aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

6. Klachten

6.1. Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door NDC georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan NDC kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan: NDC Mediagroep, Sixmastraat 15, 8932 PA Leeuwarden, onder vermelding van 'Klacht klein promotioneel kansspel'. Daarnaast kan er contact opgenomen worden met de afdeling Klant Contact Centrum van NDC (088- 8002000). NDC zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan.

7. Geschillenbeslechting

7.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Wanneer zich een geschil voordoet met betrekking tot deze overeenkomst, zullen partijen zich inspannen om naleving van de overeenkomst te waarborgen en dienen zij zich in te zetten om tot een oplossing van het geschil te komen.

7.2. Wanneer het geschil niet tot een oplossing als bedoeld in het vorige lid heeft geleid, wordt deze bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter bij rechtbank Noord-Nederland met vestigingsplaats Leeuwarden.